Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus

Meie teenused

tagasi kõigi teenuste juurde

Rehabilitatsioon

Meeskonnas töötavad psühholoogid, füsioterapeudid, sotsiaaltöötajad, eripedagoogid, logopeedid, vaimse tervise õde, pereterapeut, võlanõustaja

Rohkem infot leiad ülal vastavatele menüünuppudele klikkides.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni raames pakume sotsiaaltöötaja, psühholoogi, eripedagoogi, logopeedi,
füsioterapeudi, vaimse tervise õe teenuseid.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on õpetada ja arendada
lapsele igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda,
toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist. 
Teenus on olemuselt aktiivne, inimene (laps) teeb ise võimetekohaselt
kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha – näiteks
võimleb või õpib abivahendi abil riietumist. Neid oskusi harjutatakse
rehabilitatsiooni-spetsialisti abiga ja juhendamisel, kuid lisaks annab
spetsialist harjutusi ja ülesandeid, mida teha kodus iseseisvalt või koos
pereliikme/hooldajaga. Kuna rehabilitatsiooniteenuse tulemuslikkuse
eelduseks on alati inimese aktiivne osalus, siis ei kuulu
rehabilitatsiooniteenuste hulka passiivsed protseduurid nagu massaaž,
ravivann, soolakamber, külmaravi jmt.

Kellele osutame sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust?
• alla 16a puudega lapsed.
• alla 18-aastased lapsed, kelle kohalik omavalitsus on tunnistanud
abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu
tema suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea
olema tuvastatud puuet.

 Milliseid teenuseid pakume?
Koostame lastele rehabilitatsiooniplaane ja osutame järgmisi teenuseid:
• sotsiaaltöötaja
• psühholoogi
• eripedagoogi
• logopeedi
• füsioterapeudi
• õe teenuseid (vaimse tervise õde)

Klient võib saada teenust:
Rehabilitatsiooniplaani alusel, mis koostatakse meie asutuses.

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenusele registreerimine:
Peale Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja juurest saadud rehabilitatsioonivajaduse otsust, peab isik pöörduma teenuse osutaja poole lepingu sõlmimiseks 60 päeva jooksul.

Sotsiaalkindlustusamet võtab isikult üle sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest maksmise kohustuse kuni 2 aastaks – st isikul on õigus riigi rahastatavat teenust saada eesmärgi saavutamiseks mitte kauem kui 2 aasta jooksul. 2 aasta möödudes peab inimene pöörduma jälle Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja poole rehabilitatsioonivajaduse hindamiseks.

Sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus on teenuse saajale TASUTA! (Rehabilitatsiooniteenus ei ole tervishoiuteenus ja selle raames ei rahastata taastusraviprotseduure.)

Informatsioon lapsevanemale rehabilitatsiooniteenuse saamiseks:

1. Lapsel on eelnevalt määratud puude raskusaste
2. Esitad sotsiaalkindlustusametile rehabilitatsiooniteenuse taotluse
3. Sotsiaalkindlustusamet hindab kompleksteenuse vajadust ja vajaduse selgumisel väljastab suunamisotsuse
4. Pöördud 60 päeva jooksul sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja poole ja lepid kokku teenuse saamise aja
5. Teenuseosutaja meeskond koostöös pere ja võrgustikuga hindab lapse rehabilitatsioonivajadust ja koostab rehabilitatsiooniplaani
6. Laps saab teenust vastavalt rehabilitatsiooniplaanile
7. Teenuseosutaja hindab koos lapsevanema/eestkostja ja lapsega teenuse tulemuslikkust
8. Lapsevanem/eestkostja annab teenuseosutajale kinnituse, milliseid teenuseid laps on saanud.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on kompleksteenus, mille ülesandeks on laste psühhosotsiaalse toimetuleku toetamine eesmärgiga ennetada abivajavate laste riski- ja rikkumiskäitumise kujunemist ja süvenemist, sh
• pakkuda tuge hariduse omandamisel, 
• suurendada eneseteadvust,
• arendada eneseregulatsiooni, suhtlemis- ja koostööoskusi ja ühiskonnaelus osalemist, 
• toetada valmisolekut võimetekohasele tööle asumiseks

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames abistatakse nii last kui tema pere läbi traumateadlike sekkumismeetodite, mille tulemusel väheneb riskikäitumine, suureneb turvatunne ning väheneb laste ja noorte sattumine kinnise lasteasutuse teenusele või vanglasse. Sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus on riiklik teenus. See tähendab, et sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse otsuse olemasolu puhul ei pea isik ise teenuse eest tasuma, vaid teenuse arvete eest tasub riik.

Täpsema info ja edasiste juhiste saamiseks pöörduda

1. Sotsiaalkindlustusameti poole:
Infotelefon: 16106 või +372 612 1360
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee

2. Meie rehabilitatsiooni koordinaator-sotsiaaltöötaja:
Telefon: +372 56261221 Tatjana Olesk